top of page

พระสิวลีเถระ

ฐานกว้าง 2.3x3.2 นิ้ว สูง 9 นิ้ว

น้ำหนัก 600g

✅ ผ่านพิธีการปลุกเสกตัวแร่เหล็กน้ำพี้

✅ ผ่านการรับรองอนุญาตจากกรมศิลปากร เพื่อนำออกวัตถุมงคล วัตถุโบราณนอกราชอาณาจักรไทย

พระสิวรีเถระ (สีทอง)

C$80.00Price
Excluding Sales Tax
    bottom of page